Skip to main content

USLUGE

Legalizacija

Rok za predaju zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju produljen je do 30.6.2018. godine! U dogovoru sa resornim ministarstvom omogućena je predaja zahtjeva bez priloženih potrebnih dokumenata. Primamo i dalje predbilježbe za legalizacije sa predanim “praznim” zahtjevima bez dokumentacije, te predbilježbe za novi krug legalizacija.

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata je i dalje moguća, iako nije predan zahtjev do 30.6.2013. godine, pod uvijetom da se objekt nalazi unutar zone dopuštene gradnje ili je moguće proširivanje zone na zahtjev. Ovisno o veličini objekta potrebno je izraditi idejni/glavni projekt za dobivanje rješenja o započetoj gradnji.

Nakon preuzimanja obavijesti nadležnog ureda za graditeljstvo o potrebnim dopunama, investor je dužan unutar 60 dana dopuniti zahtjev elaboratima.

U slučaju potrebe za hitnim dobivanjem Rješenja o izvedenom stanju, nudimo Vam zahtjeve za primanje u žurni postupak van redovne liste čekanja.

Objekti građeni prije 1968. godine – moraju ishoditi uvjerenje od nadležnog katastarskog ureda da je objekt evidentiran prije veljače 1968.godine. Ukoliko nije moguće dobiti takvo uvjerenje, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za uvjerenje o vremenu gradnje.

Pomoćni objekti do 50m2 – ukoliko je pomoćni objekt konstruktivno neovisan, a ostali objekti na čestici posjeduju sve dozvole, tada se ovi objekti legaliziraju po pojednostavljenom postupku bez geodetskih i arhitektonskih usluga.

Svi objekti do 400m2 (poljoprivredni do 1000m2) – za ovakve objekte potrebna je geodetska izmjera ukoliko objekti nisu ucrtani u katastru. Nakon toga, izrađuje se detaljna arhitektonska snimka izvedenog stanja od strane arhitektonskog ureda, koja sadržava i iskaznice površina i volumena po kojima se obračunava komunalni i vodni doprinos, te kazna.

Svi objekti preko 400m2 (poljoprivredne preko 1000m2 i sve javne zgrade) – za ovakve objekte potrebna je geodetska izmjera ukoliko objekti nisu ucrtani u katastru. Nakon toga, izrađuje se detaljna arhitektonska snimka izvedenog stanja od strane arhitektonskog ureda, koja sadržava i iskaznice površina i volumena po kojima se obračunava komunalni i vodni doprinos, te kazna. Potrebno je izraditi i izjavu ovlaštenog inžinjera građevine da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. Za zgrade javne namjene potrebna je i izjava ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i zahtjev zaštite od požara prema propisima.